OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU 

Elektrická ohrada

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

II. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A APLIKACE

III. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

IV. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY

V. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁVKY

VI. REKLAMACE

VII. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM

VIII. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

IX. LICENCE

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

XI. UKONČENÍ DOHODY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A ZMĚNY OBCHDNÍCH PODMÍNEK

XII. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELÉ

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přílohy:

1. Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

Internetový obchod www.rajpsuakocek.cz a www.elektrickaohrada.cz respektuje práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu náleží dle zákona. Ustanovení smluv, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než zákonná ustanovení chránící práva spotřebitelů jsou neplatná a místo nich platí tato zákonná ustanovení. Žádná ustanovení těchto obchodních podmínek proto nevylučují ani neomezují práva spotřebitelů podle závazných ustanovení zákona a případné pochybnosti budou vykládány ve prospěch spotřebitele, V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto obchodních podmínek s výše uvedenými zákonnými ustanoveními mají přednost zákonná ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Internetový obchod dostupný na adrese www.rajpsuakocek.cz  provozuje Jitka Pivoňková, fyzická osoba, IČ: 66552435, se sídlem Hodonín 5, 67971.

2. Použití internetového obchodu vyžaduje, aby koncová zařízení a komunikační systém používaný zákazníkem splňovali technické požadavky.

3. Tyto obchodní podmínky jsou určena jak pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, jakož i pro zákazníky, kteří spotřebiteli nejsou, kteří využívají internetový obchod, elektronické služby nebo uzavírají kupní smlouvu (s výjimkou části XII. obchodních podmínek, která je určena pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli).

4. Přijetí těchto obchodních podmínek je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky zákazníkem.

5. Informace poskytované na stránkách internetového obchodu nebo, v případě objednávky při použití jiných komunikačních prostředků na dálku, elektronická zpráva potvrzující obsah navrhované kupní smlouvy uvedené v části III odst. 6 obchodních podmínek je pouze výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1733 OZ, kterou zasílá prodávající zákazníkovi, a nikoliv nabídkou v souladu s § 1731 OZ. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je výslovně vyloučeno a nepoužije se.

6. Kdykoli se v následujících částech těchto obchodních podmínek použijí následující termíny, musí být vykládány v následujícím smyslu, pokud ze souvislosti jejich použití nutně nevyplývá něco jiného:

a. APLIKACE - software (mobilní aplikace) zpřístupněný zákazníkovi prodávajícím, který je určen k instalaci na mobilní zařízení zákazníka a umožňuje zejména využívání internetového obchodu, aniž by zákazník musel spustit webový prohlížeč;

b. ZSP - Zákaznický Servis Prodávajícího, který poskytuje zákazníkům informace v rámci činnosti internetového obchodu, včetně těch informací týkajících se výrobků, obchodu, obchodních podmínek a aktuálních nabídek. Provozní doba ZSP je od pondělí do pátku 9:00-16:00, na adrese www.rajpsuakocek.cz a www.elektrickaohrada.cz /kontakt, na telefonním čísle 603 456 549, na emailové adrese: rajpsuakocek@seznam.cz a elektrickaohrada@seznam.cz prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách internetového obchodu pod odkazem "Kontakt". Zákazník nese komunikační náklady připojení k ZSP dle standardní ceny připojení svého operátora.

c. CENA - částka v českých korunách nebo v jiné měně včetně DPH náležející prodávajícímu za převod vlastnického práva ke zboží zákazníkovi v souladu s kupní smlouvou. Cena nezahrnuje náklady na dopravu, pokud není v aktuální nabídce uvedeno jinak.

d. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.

e. HESLO - řetězec alfanumerických znaků určený k přístupu k zákaznickému účtu, který si zákazník určuje při vytváření účtu. Registrace účtu vyžaduje opakované zadání hesla z důvodu odhalení a opravy případných chyb. Zákazník je povinen uchovávat heslo v tajnosti (zejména nezveřejňovat, či nevyzrazovat žádné třetí straně). Prodávající poskytuje zákazníkovi možnost změny hesla.

f. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba; nebo oprávněný zástupce; nebo (2) právnická osoba. V případě, že zákazník je fyzická osoba s omezenou svéprávností, zavazuje se získat právně účinný souhlas svého právního zástupce uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb a prokázat takový souhlas na žádost prodávajícího.

g. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

h. SPOTŘEBITEL - fyzická osoba činící s podnikatelem právní jednání, které nejsou přímo spojená s jeho obchodní nebo profesní činností.

i. ÚČET – elektronická služba, označená individuálním jménem (login) a heslem zvoleným zákazníkem, obsahující prostředky poskytované prodávajícím, které umožňují zákazníkovi využívat zvláštní funkce nebo služby. Zákazník přistupuje k účtu prostřednictvím loginu a hesla po registraci v internetovém obchodě. Účet umožňuje uchovávat informace o kontaktních údajích zákazníka k odeslání výrobků, dále umožňuje sledovat stav objednávek a historie přístupu.

j. KOŠÍK - služba k dispozici každému zákazníkovi, který používá internetový obchod umožňující snadné vytvoření objednávek jednoho nebo více výrobků, vložit slevové kódy, které snižují cenu v souladu s podmínkami uvedenými v samostatných dohodách nebo obchodních podmínkách, zobrazení přehledu cen jednotlivých položek zboží a všeho zboží (včetně příp. nákladů na dopravu), zobrazení očekávaného termínu dodání zboží. Košík shromažďuje zákazníkem vytvořené nabídky na uzavření kupní smlouvy, tzn. v rámci jedné objednávky může zákazník odeslat více než jednu nabídku k uzavření smlouvy.

k. LOGIN - emailová adresa zákazníka poskytnutá při vytváření účtu.

l. NEWSLETTER – elektronická služba, která umožňuje všem jejím uživatelům obdržet od prodávajícího pravidelné informace, zejména o zboží, internetovém obchodě, včetně nového zboží a akcí, a to na zákazníkem určenou emailovou adresu nebo telefonní číslo, s výslovným souhlasem zákazníka.

m. ZBOŽÍ – movitá věc dostupná v internetovém obchodě pro účely uzavření kupní smlouvy, mezi kupujícím a prodávajícím, které se stane předmětem, za uvedenou cenu. Všechno zboží nabízené na domovské stránce internetového obchodu je zcela nové.

n. AKCE - zvláštní podmínky prodeje nebo poskytování služeb upravené pravidly uvedenými v internetovém obchodě nabízené prodávajícím po omezenou dobu, po kterou může zákazník tyto zvláštní podmínky využívat. Jedná se například o slevy z ceny zboží, nebo nákladů na dopravu.

o. OBCHODNÍ PODMÍNKY/SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB - Tento dokument stanovuje pravidla pro uzavírání kupních smluv a pravidla pro poskytování a využívání služeb poskytovaných prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu pro své zákazníky. Obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti zákazníka a prodávajícího.

p. INTERNETOVÝ OBCHOD - platforma umožňující vytváření objednávek zákazníkem, a také poskytování služeb prodávajícím, provozovaná prodávajícím na webových stránkách dostupných na adrese: www.rajpsuakocek.cz a www.elektrickaohrada.cz, stejně jako prostřednictvím aplikace.

q. PRODÁVAJÍCÍ – firma Jitka Pivoňková, IČ: 66552435, se sídlem Hodonín 5, 679 71

r. OBSAH – textové, grafické nebo multimediální položky (např. informace o výrobcích, obrázky zboží, propagační videa, popisy, komentáře), vč. děl dle autorského zákona, dále podobizny fyzických osob, které jsou umístěné a zveřejněné v rámci internetového obchodu prodávajícím, partnery prodávajícího, zákazníky nebo jakýmikoli jinými osobami používajícími internetový obchod.

s. KUPNÍ SMLOUVA - kupní smlouva ve smyslu občanského zákoníku týkající se prodeje zboží prodávajícího zákazníkovi za cenu eventuálně zvýšenou o dodatečné platby, včetně ceny dopravy, jejíž podmínky v podrobnostech stanoví tyto obchodní podmínky. Kupní smlouva se uzavírá mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku po akceptaci objednávky prodávajícím v souladu se zásadami stanovenými v těchto obchodních podmínkách. Kupní smlouva specifikuje zejména zboží, jeho hlavní vlastnosti, cenu, náklady na dopravu a další relevantní podmínky. Každé zboží je předmětem samostatné kupní smlouvy. Prodávající může uzavřít kupní smlouvy se zákazníkem, který není spotřebitel, na základě dohody také postupem, který není stanoven v těchto obchodních podmínkách, což bude na žádost kterékoli strany vzájemně potvrzeno emailem.

t. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - elektronické služby poskytuje prodávající zákazníkovi prostřednictvím internetového obchodu v souladu se smlouvou o poskytování služeb. Vzhledem k tomu, že služby jsou poskytovány subjekty spolupracujícími s prodávajícím, příslušná ustanovení týkající se pravidel pro používání těchto služeb lze nalézt v pravidlech týkajících se poskytování služeb těmito subjekty.

u. ZOS – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

v. TECHNICKÉ POŽADAVKY - minimální technické požadavky, které musí být splněny, aby bylo možné použít elektronický systém prodávajícího, vč. uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, a to: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení (v případě aplikace: mobilní zařízení) s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) povolené cookies a Javascript ve webovém prohlížeči; v případě uzavření kupní smlouvy telefonicky: (6) K uzavření smlouvy o prodeji musí mít zákazník platnou emailovou adresu, stejně jako klávesnici nebo jiné zařízení umožňující vyplňování elektronického formuláře.

w. OBJEDNÁVKY – vyjádření vůle zákazník směřující k uzavření kupní smlouvy na dálku při použití prostředků komunikace na dálku, která definuje zboží, ohledně kterých chce zákazník uzavřít kupní smlouvu a obsahuje údaje zákazníka nezbytné pro případné uzavření a plnění kupní smlouvy. Objednávka každého zboží bude považována za samostatnou nabídku zákazníka k uzavření kupní smlouvy (technické zjednodušení). Objednávce lze přiřadit jedno číslo a všechny nabídky k uzavření smlouvy v ní obsažené budou zpracovány najednou. Přijetím jednotlivých nabídek obsažených v objednávce jsou uzavřeny jednotlivé kupní smlouvy. Přijetím celé objednávky jsou uzavřeny kupní smlouvy dle všech nabídek obsažených v objednávce (viz bod s).

II. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A APLIKACE

1. Prodávající poskytuje prostřednictvím internetového obchodu zákazníkům bezplatně následující elektronické služby:

a. účet;

b. rozhraní pro tvorbu objednávky zákazníky a uzavírání kupních smluv dle podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách;

c. prezentace reklamního obsahu klientům přizpůsobeného jejich zájmům;

d. košík;

e. prohlížení obsahu umístěného v internetovém obchodě;

f. newsletter;

g. v případě zákazníků vžívajících aplikaci (následující ustanovení se mohou vztahovat na současné nebo budoucí elektronické služby - použití určitých elektronických služeb závisí na aktuálně dostupných funkcí aplikace):

- skenování a ukládání čárových kódů vybraného zboží mobilním telefonem pro porovnání cen zákazníkem;

- prezentace zboží v internetovém obchodě na základě zákazníkem nahraných fotografií vybraného zboží;

- vyhledání kamenného obchodu prodávajícího nebo odběrného místa pomocí geolokace;

- omezení nabídky zboží nebo akcí například dle zákazníkem zadané velikosti (např. velikost obuvi) nebo na kategorie (např. muži/ženy/děti);

- zobrazování aktuálních oznámení přímo na obrazovce mobilního zařízení (upozornění push);

- vytváření seznamů oblíbeného zboží;

2. Zákazníkům, kteří si vytvořili účet, prodávající navíc poskytuje bezplatně prostřednictvím internetového obchodu tyto služby:

a. udržování relace klienta po přihlášení ke svému účtu (pomocí prohlížeče nebo aplikace);

b. ukládání a zpřístupnění historie účtu zákazníkovi.

3. Využívání účtu je možné po provedení následujících kroků zákazníkem:

a. vyplnění registračního formuláře a přijetí ustanovení těchto obchodních podmínek,

b. kliknutí na tlačítko „Registrovat“.

4. V registračním formuláři je nutné, aby zákazník poskytl své následující údaje: jméno, e-ailovou adresu a heslo.

5. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá po obdržení potvrzení o uzavření smlouvy o poskytování služeb zaslané prodávajícím na emailovou adresu poskytnutou zákazníkem v průběhu registrace. Účet je poskytován zdarma na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoli a z jakéhokoli důvodu požádat prodávajícího o odstranění svého účtu (zrušení účtu), a to zejména prostřednictvím emailu: rajpsuakocek@seznam.cz a elektrickaohrada@seznam.cz nebo písemně na adrese: Jitka Pivoňková, Hodonín 5, 67971 nebo Jitka Pivoňková, Jurkova 57, Rájec – Jestřebí, 679 02. K vytvoření objednávky v internetovém obchodě se nevyžaduje vytvoření účtu.

6. Používání košíku začíná okamžikem, kdy zákazník přidá první zboží do košíku.

7. Košík je poskytován bezplatně, má jednorázovou povahu a ukončuje se vytvořením objednávky z jeho obsahu, nebo předčasným ukončením používání ze strany zákazníka shodně s jeho vůlí, přičemž košík ukládá informaci o zákazníkem vybraném zboží i po ukončení relace prohlížeče nebo aplikace, včetně odhlášení, na dobu ne delší než 7 dní; to však neznamená rezervaci vybraného zboží. Při používání košíku zákazníkem přihlášeným k účtu prostřednictvím prohlížeče je obsah košíku synchronizován s účtem spuštěným poté prostřednictvím aplikace (a naopak).

8. Aby bylo možné zákazníkovi poskytovat službu newsletter, je nutné, aby se zasíláním newsletter souhlasil, a to tak, že vyplní svou emailovou adresu do příslušného pole na stránkách internetového obchodu nebo zaškrtne příslušný checkbox a tuto volbu potvrdí kliknutím na aktivační odkaz zaslaný prodávajícím na emailovou adresu poskytnutou zákazníkem (tímto okamžikem se spustí služba newsletter). Zákazník může podle svého uvážení souhlasit s tím, že obdrží obchodní informace od subjektů spolupracujících s prodávajícím nebo se zpracováváním osobních údajů pro marketingové účely subjektů spolupracujících s prodávajícím. Zákazník může také souhlasit s přijímáním newsletteru prostřednictvím SMS poskytnutím mobilního čísla a označením příslušného políčka v elektronickém obchodě.

9. Newsletter je poskytován zdarma na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoli a z jakéhokoli důvodu, odhlásit z této služby (zrušení zasílání newsletteru), a to zejména kliknutím na deaktivační odkaz umístěný v každém jednotlivém newsletteru zaslaném zákazníkovi prostřednictvím emailu, nebo odesláním příslušné žádosti prodávajícímu, zejména emailem na adresu: rajpsuakocek@seznam.cz nebo elektrickaohrada@seznam.cz nebo písemně na adresu: Jitka Pivoňková, Hodonín 5, 67971 nebo Jitka Pivoňková, Jurkova 57, Rájec – Jestřebí, 679 02.

10. Zákazník je zejména povinen:

a. poskytovat v objednávce a přihlašovacích formulářích při vytváření účtu pouze pravdivé, aktuální a veškeré potřebné své údaje;

b. neprodleně aktualizovat údaje včetně osobních údajů poskytnutých zákazníkem prodávajícímu v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy, zejména pokud je to nezbytné pro řádné plnění této smlouvy; zákazník má možnost měnit údaje zadané při vytváření účtu pomocí možností dostupných po přihlášení k účtu;

c. využívat služeb a funkcí poskytovaných prodávajícím pouze způsobem, který nezasahuje do řádné činnosti prodávajícího, internetového obchodu nebo aplikace;

d. využívat služeb a funkcí poskytovaných prodávajícím pouze v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, ustanovení obchodních podmínek, jakož i opatření přijatých v oblasti cel a pravidel společenského soužití;

e. využívat služeb a funkcí poskytovaných prodávajícím pouze způsobem, který nepoškozuje ostatní zákazníky a prodávajícího;

f. včas a v plné výši zaplatit cenu a další náklady dohodnuté mezi zákazníkem a prodávajícím;

g. včas převzít zboží dle objednaného způsobu doručení a platby;

h. neposkytovat nebo nezveřejňovat v rámci obchodu jakýkoli obsah zakázaný platnými právními předpisy, zejména obsah, který porušuje autorská práva třetích osob nebo jejich osobnostní práva;

i. zdržet se činností, jako jsou:

- rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení nebo jejich umisťování v internetovém obchodě, stejně jako umisťování jakéhokoliv obsahu, který porušuje zákon v internetovém obchodě (zákaz umisťování nedovoleného obsahu);

- provádět informatické či jakékoliv jiné činnosti, jejichž cílem je získat informace, které nejsou určené pro zákazníka, včetně údajů o jiných zákaznících nebo provádět jiné zásahy do pravidel nebo technických aspektů fungování internetového obchodu, aplikací a zpracování plateb;

- neoprávněná změnu obsahu poskytnutého prodávajícím, zejména toho, který je uvedeny v internetovém obchodě nebo v popisu zboží;

j. stahovat aplikaci pouze z legálních zdrojů vyjmenovaných prodávajícím v odstavci 14.

11. Reklamace týkající se poskytování elektronických služeb nebo žádostí mohou být podány například:

a. Písemně na adresu: Jitka Pivoňková, Hodonín 5, 67971 nebo Jitka Pivoňková, Jurkova 57, Rájec – Jestřebí, 679 02;

b. v elektronické podobě emailem na adresu: rajpsuakocek@seznam.cz nebo elektrickaohrada@seznam.cz;

12. Zákazníkovi se doporučuje zahrnout do popisu stížnosti: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména povahu a datum nesrovnalosti; (2) žádost zákazníka a (3) kontaktní údaje stěžovatele, což usnadní a urychlí vyřizování reklamace prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a neovlivňují účinnost reklamace bez doporučeného popisu stížnosti.

13. Reklamace prodávající řeší neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení.

14. Aplikace se připojuje k internetovému obchodu prostřednictvím internetu.

15. Funkce aplikace slouží prodávajícímu k poskytování elektronických služeb jednoduchým způsobem, což zákazníkům usnadňuje používání internetového obchodu, včetně seznámení se s obsahem, zbožím a cenami.

16. Aplikace využívá technologií získávajících a uchovávajících přístupů k identifikátoru zákazníka, což umožňuje provoz aplikace v režimu off-line, a zaznamenávání preferencí nahrávání nepřihlášeného zákazníka (což je spojeno s přístupem do paměti mobilního zařízení). Aplikace udržuje identifikátor zákazníka až do přihlášení zákazníka k aplikaci, změny aplikace na internetový obchod pracující v jiné zemi nebo odinstalování (odebrat) aplikace z mobilního přístroje.

17. Zákazník může kdykoli zrušit souhlas uvedený v odst. 20 nebo odinstalovat (odebrat) Aplikace z mobilního zařízení aplikaci pomocí nastavení tohoto zařízení.

III. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Hlavní vlastnosti používání dle předmětu poskytování a způsobu komunikace se zákazníkem se stanoví pro každý výrobek zvlášť.

2. Prodávající může vytvořit objednávku zboží následujícím způsobem:

a. prostřednictvím internetového obchodu;

b. kontaktováním společnosti ZSP:

- telefonicky;

- emailem;

- pomocí chatu na webových stránkách internetového obchodu.

3. V rámci rozvoje služeb prodávající může zavést další způsoby, jak zadávat objednávky pomocí prostředků komunikace na dálku v souladu s podmínkami těchto obchodních podmínek.

4. Uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím se uskuteční po vytvoření objednávky objednatelem.

5. Prodávající umožňuje zákazníkovi vytvořit objednávku prostřednictvím internetového obchodu, a to takto v uvedeném pořadí:

a. Zákazník přidá vybrané zboží do košíku a pokračuje do objednávkového formuláře.

b. Zákazník přihlášený ke svému účtu potvrdí v objednávkovém formuláři aktuálnost údajů potřebných k uzavření a splnění kupní smlouvy. Nepřihlášený zákazník musí vyplnit formulář objednávky údaji nezbytnými pro uzavření a splnění smlouvy. Poskytnutí zastaralých nebo nesprávných údajů zákazníkem může bránit splnění Smlouvy. V objednávkovém formuláři musí zákazník poskytnout své následující údaje: jméno, adresu (ulice, číslo popisné (orientační)/číslo bytu, poštovní směrovací číslo, město, země), emailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a informace týkající se kupní smlouvy: zboží, množství zboží, je-li k dispozici, typ, barva a velikost zboží, místo a způsob doručení zboží, způsob platby. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, se požaduje také název společnosti a daňové identifikační číslo.

c. Zákazník si zvolí jednu z nabízených metod doručení.

d. Zákazník si zvolí způsob platby kupní ceny a všech ostatních nákladů uvedených v objednávce.

e. Zákazník dokončí objednávku (tím předloží nabídku prodávajícímu) s využitím funkcí internetového obchodu určených k tomuto účelu. Nepřihlášený zákazník (zákazník, který dosud nepřijal tyto obchodní podmínky) přijme tyto obchodní podmínky.

f. Zákazník dokončí objednávku (předkládá nabídku) s využitím funkcí internetového obchodu určených k tomuto účelu (tlačítko: "DOKONČIT OBJEDNÁVKU").

g. Při vytváření objednávky až do jejího dokončení má zákazník možnost upravovat obsah košíku přidáním či odebráním zboží.

h. V závislosti na zvoleném způsobu platby může být zákazník přesměrován na stránky poskytovatele platebních služeb pro účel zaplacení;

6. V případě uzavření smlouvy o prodeji jinými prostředky komunikace na dálku:

a. Prodávající zašle zákazníkovi emailem potvrzení s obsahem navrhované kupní smlouvy.

b. Zákazník zašle prodávajícímu objednávku elektronickou poštou na emailovou adresu, ze které obdržel potvrzení podle předchozího písm.

c. V případě zákazníka, který nemá účet a dosud tedy nepřijal tyto obchodní podmínky, je zákazník povinen přijmout tyto obchodní podmínky smluvní podmínky.

7. Prodávající v reakci na objednávku zákazníka neprodleně odešle zákazníkovi automatickou zprávu na email zadaný zákazníkem pro tento účel potvrzující přijetí objednávky a zahájení jejího ověřování.

8. Po ověření objednávky, a to bez zbytečného odkladu, prodávající odešle zákazníkovi na jím uvedenou emailovou adresu tyto informace:

a. potvrzení o přijetí jedné nebo více jednotlivých nabídek na uzavření kupní smlouvy týkající se jednotlivých položek zboží obsažených v objednávce, a tedy uzavření kupní smlouvy (přijetí nabídky týkající se zboží uvedených ve zprávě); nebo

b. informaci o nemožnosti přijmout všechny nabídky na uzavření kupní smlouvy obsažené v objednávce z důvodů uvedených v části IV. odst. 4 (chybí platba); nebo

c. informace uvedené v části XI. odst. 5 zákazníkovi, na kterého se vztahuje ustanovení části XI. odst. 4 (neodebrání zásilky).

9. Kupní smlouva se uzavírá přijetím nabídky (nabídek), tj. obdržením zprávy uvedené v odst. 8 písm. a. v rozsahu zboží uvedeného v tomto dokumentu. Prodávající zasílá zákazníkovi potvrzení o podmínkách smlouvy na emailovou adresu poskytnutou zákazníkem.

10. V případě nemožnosti přijmout všechny nebo jen některé z nabídek obsažených v objednávce bude ZSP kontaktovat zákazníka, aby:

a. zákazníka informoval o nemožnosti přijmout všechny předložené nabídky k uzavření smlouvy obsažené v objednávce; nebo

b. zákazník potvrdil úmyslu navrhnout uzavření kupních smluv v části objednávky, ve které prodávající souhlasí s přijetím nabídky k uzavření kupní smlouvy. Zákazník pak může zrušit celou objednávku (pokud jde o všechny nabídky), čímž není dotčeno jeho právo na odstoupení od smlouvy. Pokud zákazník zruší objednávku, prodávající není povinen ji zpracovat, příp. plnit smlouvu uzavřenou na jejím základě. Po zrušení objednávky se postupuje podle odst. 11.

11. V případě nemožnosti přijmout všechny nebo jen některé z nabídek obsažených v objednávce, kupní smlouvy v rozsahu zboží uvedeného ve zprávě ZSP nejsou uzavřeny, prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů vrátí platby provedené zákazníkem na tuto objednávku v rozsahu, v jakém nebyly uzavřeny kupní smlouvy. Ustanovení části VIII, odst. 6 obchodních podmínek se použijí obdobně.

12. Prodávající může nezávazně informovat zákazníka o stavu objednávky zasláním zprávy na emailovou adresu zákazníka nebo telefonicky.

13. Prodávající se snaží zajistit dostupnost všeho zboží a splnění kupní smlouvy. V případě nemožnosti plnit a v jiných situacích stanovených zákonem se mohou použít příslušná ustanovení občanského zákoníku včetně §§ 2006 – 2008 OZ, zejména pokud jde o povinnost okamžitě vrátit plnění spotřebiteli.

14. Celková hodnota objednávky zahrnuje cenu, náklady na dopravu a případně další náklady na volitelně placené služby vybrané zákazníkem. Prodávající může podle vlastního uvážení stanovit minimální limit objednávky, od kterého zákazník neplatí náklady na dodání. S celkovou cenou zboží včetně DPH, které jsou předmětem objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovních služeb), a dalších nákladech, a pokud nelze určit výši těchto poplatků – o závazku jejich úhrady, je klient informován při vytváření objednávky, včetně momentu, kdy zákazník vyjadřuje svou vůli být vázán kupní smlouvou.

15. Akce v internetovém obchodě nelze spojovat, pokud není v pravidlech akce výslovně uvedeno jinak.

16. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody se zákazníkem, v případě, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

17. Prodávající si vyhrazuje právo nezpracovat objednávku v případě, že ke dni učinění objednávky není uhrazena jakákoliv předchozí objednávka v plné výši, a to bez ohledu na splatnost kupní ceny sjednanou v těchto obchodních podmínkách.

18. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY

1. Prodávající umožní zákazníkovi zásadně, s výhradou části XI. odst. 4, následující způsoby platby dle kupní smlouvy:

a. na dobírku;

b. převod na bankovní účet prodávajícího 19-4817510257/0100,vedený u KB a.s.

c. hotovost při osobním převzetí.

2.Dostupné způsoby platby mohou záviset na zvoleném způsobu doručení.

3. Vyúčtování elektronických plateb a platebních karet se provádí podle volby zákazníka prostřednictvím autorizovaných služeb.

4. V případě neobdržení platby prodávajícím v případě, že si zákazník zvolil platbu předem, tj. platbu bankovním převodem, ZSP může kontaktovat zákazníka s výzvou k zaplacení, a to včetně zaslání emailu. Nezaplacení do 7 dnů od dokončení objednávky, ani v náhradní lhůtě dalších 3 dnů bude mít za následek nepřijetí nabídky obsažené v objednávce zákazníka. Zákazník může rovněž až do okamžiku odeslání objednávky objednávku zrušit, a to prostřednictvím ZSP, to nemá vliv na jeho právo na odstoupení od smlouvy.

5. Pokud si zákazník zvolí platbu na dobírku nebo hotovost při osobním převzetí, je zákazník povinen provést platbu po obdržení zásilky. Odmítnutím přijetí zásilky i v dodatečné lhůtě k vyzvednutí, se ukončuje kupní smlouva. Zákazník může objednávku zrušit i v určeném termínu, aniž by to mělo nějaké následky, aniž by bylo dotčeno jeho právo odstoupit od smlouvy.

6. Nepřevzetí celé zásilky je považováno za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2118 OZ (povinnost kupujícího věc převzít), resp. ustanovení § 2159 OZ (povinnost kupujícího věc převzít při dodání v případě, že je věc dodávána na místo určené kupujícím). V případě nepřevzetí celé zásilky se zákazník ocitá v prodlení se svým závazkem přijmout řádně nabídnuté plnění ze strany prodávajícího. Prodávající je v takovém případě oprávněn po zákazníkovi požadovat za nepřevzetí objednávky náhradu škody (poštovné, balné, náklady na úschovu, na zničení apod.) stanovenou jako poplatek ve výši 120,- Kč.

V. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁVKY

1. Dodání je možné na území Česka a vybraných zemí, které jsou uvedeny pod odkazem „náklady na dopravu“ internetového obchodu a stránce daného zboží.

2. Dodání zboží zákazníkovi je bezplatné, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Nabízené způsoby dopravy a ceny dodání zboží jsou uvedeny pod odkazem „náklady na dopravu“ internetového obchodu a na stránce každého zboží, a to i v době, kdy zákazník vyjadřuje svou vůli být vázán kupní smlouvou. Prodávající umožňuje zákazníkovi zásadně, s výhradou ustanovení části XI. odst. 4, zejména následující způsoby doručení nebo převzetí zboží:

a. prostřednictvím České pošty,

b. PPL kurýrem,

c. DPD kurýrem,

d. prostřednictvím Zásilkovny

3. Dostupné metody doručování mohou záviset na způsobu platby vybraném zákazníkem. V závislosti na technických podmínkách může prodávající také po předchozím kontaktu s ZSP povolit osobní vyzvednutí na adresách vlastních kamenné prodejny.

4. Celková doba doručení zboží zákazníkovi se skládá z doby přípravy objednávky k přepravě ze strany prodávajícího a dodání zboží ze strany dopravce.

5. Termín dodání zboží zákazníkovi je až 10 pracovních dnů, pokud není v popisu zboží nebo v objednávce uveden kratší termín. V případě současného vytvoření objednávky na několik druhů zboží s různými dodací lhůty, je termínem dodání nejdelší uvedená doba, která nesmí překročit 10 dní.

6. Doba přípravy objednávky přepravy ze strany prodávajícího je vždy uvedena na stránce jednotlivého zboží a počítá se od (začátek období dodávky):

a. doručení platby na bankovní účet prodávajícího - v případě, že zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platební kartu;

b. uzavřením kupní smlouvy - pokud si zákazník zvolí způsob platby při vyzvednutí.

7. K výše uvedené době se připočte doba doručování zboží dopravcem, která je závislá na zákazníkem zvoleném způsobu dodání, která je vždy uvedena na stránce zboží a pod odkazem „Doba realizace objednávky“ na stránkách internetového obchodu.

VI. REKLAMACE

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).

2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 OZ (tj. vlastnosti uvedené v odst. 2), může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

4. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

5. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

6. Ustanovení uvedená v odst. 2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od zákazníka reklamované zboží.

9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

10. Prodávající je povinen vrátit náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

VII. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM

1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy rajpsuakocek@seznam.cz a elektrickaohrada@seznam.cz Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOS.

3. Zákazník má podle ZOS právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

VIII. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1. Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího rajpsuakocek@seznam.cz a elektrickaohrada@seznam.cz.

2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

5. Do doby převzetí zboží zákazníkem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

6. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

IX. LICENCE

1. Výhradní práva k obsahu zveřejněném nebo umístěném v internetovém obchodě prodávajícího nebo jeho dodavatelů, zejména autorská práva, název internetového obchodu (obchodní značka), která je součástí systému grafiky, software (včetně aplikace) a práva k databázím podléhají právní ochraně a jsou v držení prodávajícího nebo subjektu, s nímž prodávající uzavřel příslušnou smlouvu. Zákazník je oprávněn výše uvedené používat běžným způsobem. Obsah, včetně aplikace, je poskytován zdarma stejně jako obsah zveřejněný a šířený jinými zákazníky v souladu se zákonem v internetovém obchodě, ale pouze pro osobní potřebu a pro správné používání internetového obchodu, a to na celém světě. Jiné užití obsahu, včetně aplikace, je přípustné pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu oprávněného subjektu.

2. Zákazník umístěním jakéhokoli obsahu v internetovém obchodě (mimo jiné prostřednictvím aplikace), zejména grafiky, komentářů, názorů nebo informací na účtě nebo jinde v internetovém obchodě uděluje prodávajícímu nevýhradní, bezplatnou licenci k použití, uložení v paměti počítače, změně, odstranění, doplňování, veřejné produkci, veřejnému zobrazování, reprodukování a šíření (zejména na internetu) takového obsahu na celém světě. Toto právo zahrnuje právo udělovat podlicence v rozsahu odůvodněném pro plnění kupní smlouvy, nebo smlouvy o poskytování služeb (včetně provozu a rozvoje internetového obchodu). Zákazník také uděluje oprávnění prodávajícímu samotnému nebo prostřednictvím třetí strany provádět vývoj, přizpůsobení, zpracování a překlad díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud zákazník není oprávněn udělit licence uvedené v tomto odstavci. 2, zavazuje se získat pro prodávajícího takové licence.

3. Spolu s instalací aplikace na mobilního zařízení zákazníka, uděluje prodávající nevýhradní licenci k používání aplikace běžným způsobem, včetně kopírování aplikace pouze v souvislosti s jejím stahováním do svého mobilního zařízení, instalací a spouštěním aplikace na mobilním zařízení zákazníka. Zákazník může nainstalovat aplikaci na libovolný počet svých mobilních zařízení, avšak na jednom mobilním zařízení může být nainstalována pouze jedna kopie aplikace.

4. Zákazník není zejména oprávněn překládat, přizpůsobovat, změnit rozložení nebo provádět jakékoliv další změny v aplikaci, včetně jejího zdrojového kódu, s výjimkou případů povolených zákonem, zákazník není oprávněn používat aplikaci pro komerční účely.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako "osobní údaje" ).

3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel (odst. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Prodávající je registrován pod číslem 00070549 / 001 u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

XI. UKONČENÍ DOHODY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. Prodávající může kdykoli vypovědět smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoliv licenci udělenou podle části IX. těchto obchodních podmínek zákazníkovi s jednoměsíční výpovědní lhůtou z těchto vážných důvodu:

a. změna zákona upravujícího poskytování elektronických služeb prodávajícím vztahující se na vzájemná práva a povinnosti uvedené ve smlouvě uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím nebo změna výkladu těchto právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, správních rozhodnutí, doporučení nebo pokynů v oblasti působnosti orgánů veřejné moci nebo obdobných subjektů;

b. změna způsobu poskytování služeb pouze z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v těchto předpisech);

c. změna rozsahu nebo poskytování služeb, na něž se vztahují tyto obchodní podmínky, zavedením nových funkcí nebo služeb, změnou nebo zrušením stávajících funkcí či služeb.

2. Prodávající zasílá výpověď podle odst. 1 na emailovou adresu uvedenou zákazníkem během vytváření účtu nebo objednávky, a v případě, že prodávající nemá k dispozici kontaktní emailovou adresu zákazníka, jako oznámením v rámci aplikace.

3. Prodávající může zákazníkovi vypovědět smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoliv licenci udělenou podle části IX obchodních podmínek se sedmidenní výpovědní lhůtou a/nebo mu zamezit v používání internetového obchodu (včetně prostřednictvím aplikace) a vytváření objednávek, jakož i omezit přístup k části nebo celému obsahu internetového obchodu ze závažných důvodů, tj. v případě hrubého porušení těchto obchodních podmínek zákazníkem, tj. v případech, kdy zákazník porušuje ustanovení části II odst. 10. písm. a, c, d, e, g, h, i, j těchto obchodních podmínek.

4. Z vážných důvodů, tj. v případě hrubého porušení z těchto obchodních podmínek zákazníkem, jestliže zákazník porušil ustanovení části II odst. 10. písm f nebo g těchto obchodních podmínek, prodávající může omezit přijímání nabídek činěných zákazníkem týkajících se konkrétního způsobu platby nebo dodání, aby se zabránilo dalším škodám. Toto ustanovení platí bez ohledu na to, jakými údaji je zákazník identifikován a jaké uvádí při vytváření objednávek, zejména porušuje-li zákazník zároveň ustanovení části II odst. 10 obchodních podmínek.

5. V případě vytvoření další objednávky, výběru určitého způsobu platby nebo doručení zákazníkem, na kterého se vztahuje ustanovení odstavce 4, prodávající bude kontaktovat zákazníka zasláním zprávy na zákazníkem určenou emailovou adresu za účelem informování o porušení obchodních podmínek a z toho plynoucí nemožnosti přijetí objednávky při využití konkrétního způsobu platby nebo dodání, a zároveň stanovení alternativního způsobu platby nebo dodání. Ustanovení části IV. odst. 4 obchodních podmínek se použije přiměřeně.

6. Zákazníci, u nichž se uplatňuje ustanovení odst. 3 nebo 4, mohou využívat internetový obchod nebo použít dotčené způsoby platby nebo dodání po kontaktu s prodávajícím (přes ZSP) a získání souhlasu prodávajícího s dalším používáním internetového obchodu nebo konkrétního způsobu platby nebo dodání.

7. Tyto obchodní podmínky a jejich přílohy jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 odst. 1 OZ.

8. Prodávající může měnit tyto smluvní podmínky (s výjimkou části XII obchodních podmínek, která se týká zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, a mohou tak podléhat změnám kdykoliv na základě obecně platného práva) pouze v případě, že existuje alespoň jeden z těchto důležitých důvodů:

a. změna zákona upravujícího poskytování elektronických služeb prodávajícím vztahující se na vzájemná práva a povinnosti uvedené ve smlouvě uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím nebo změna výkladu těchto právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, správních rozhodnutí, doporučení nebo pokynů v oblasti působnosti orgánů veřejné moci nebo obdobných subjektů;

b. změna způsobu poskytování služeb pouze z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v těchto předpisech);

c. změna rozsahu nebo poskytování služeb, na něž se vztahují tyto obchodní podmínky, zavedením nových funkcí nebo služeb, změnou nebo zrušením stávajících funkcí či služeb.

9. V případě změn těchto obchodních podmínek, prodávající zveřejní celé nové znění obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a zašle je také na emailovou adresu zadanou zákazníkem při uzavírání dohody o poskytování služeb. Tento způsob zákazník a prodávající považují za dostatečný za účelem možnosti zákazníka se seznámit s informacemi o změně obsahu obchodních podmínek. Pokud prodávající nemá k dispozici emailovou adresu zákazníka, zákazníkovi bude zaslána zpráva v rámci oznámení v aplikaci.

10. Změna obchodních podmínek vstupuje v platnost do 14 dnů ode dne zaslání oznámení o změně. V případě zákazníků, kteří uzavřeli dohodu o poskytování služeb, tj. zákazníci mající účet, mají právo ukončit smlouvu o poskytování služeb do 14 dnů ode dne oznámení o změnách obchodních podmínek. Změny obchodních podmínek se nevztahují na kupní smlouvy uzavřené zákazníkem a prodávajícím před změnou obchodních podmínek.

XII. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELÉ

1. Tato část obchodních podmínek a ustanovení v ní obsažená platí pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.

2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupením od kupní smlouvy v tomto případě nevznikají zákazníkovi, který není spotřebitelem, žádné nároky vůči prodávajícímu, mimo povinnosti vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.

3. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli má prodávající právo omezit dostupné způsoby platby. Prodávající má také právo požadovat platbu předem zcela nebo zčásti, bez ohledu na zvolený způsob platby a bez ohledu na obsah uzavřené smlouvy.

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka, který není spotřebitelem, okamžikem předání zboží prodávajícím dopravci. Prodávající neodpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození výrobku, které vzniklo po jeho převzetí přepravcem až do dodání zákazníkovi. Neodpovídá také za zpoždění při dodání zásilky.

5. Jakákoli záruka za zboží se vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, zcela vylučuje.

6. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebitelé, může prodávající ukončit smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoliv licenci udělenou podle části IX obchodních podmínek s okamžitou platností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení zákazníkovi v jakékoli formě.

7. Ani prodávající ani jeho zaměstnanci nebo zástupci neponesou žádnou odpovědnost vůči zákazníkovi, jeho smluvním partnerům, zaměstnancům a zástupcům za škodu, včetně ušlého zisku, s výjimkou případů, pokud škoda byla způsobena úmyslně.

8. V případě odpovědnosti prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo zástupců ve vztahu k zákazníkovi, který není spotřebitel, za škodu bez ohledu na její právní základ, je výše náhrady škody omezena, a to jak na jednu škodnou událost, tak pro jakékoli celkové nároky, až do výše zaplacené kupní ceny a dodacích nákladů dle poslední uzavřené kupní smlouvy, avšak nejvýše do šesti tisíc korun českých.

9. K řešení jakýchkoli sporů, které vzniknou mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, je příslušný soud podle místa podnikání prodávajícího.

10. Tato ustanovení obchodních podmínek týkající se pouze zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může prodávající kdykoli změnit dle obecně platných zákonů.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky jsou závazná od 07.05.2018.

2. Smlouvy uzavírané prodávajícím se uzavírají v českém jazyce.

3. Zajištění, zabezpečení a zpřístupnění příslušných ustanovení Smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou probíhá zasláním emailu na emailovou adresu poskytnutou zákazníkem.

4. Zajištění, zabezpečení, zpřístupnění a potvrzení nezbytných ustanovení kupní smlouvy zákazníkovi se uskuteční prostřednictvím zaslání potvrzením objednávky na email zákazníka a přiložením dokumentů obsahujících specifikaci objednávky a daňové doklady o koupi k zaslanému zboží. Obsah kupní smlouvy je dále zaznamenán a uložen v IT systému internetového obchodu.

5. Prodávající provádí technická a organizační opatření odpovídající míře ohrožení bezpečnosti poskytovaných funkcí nebo služeb v rámci smlouvy o poskytování služeb. Používání elektronických služeb je spojeno s typickými riziky spojenými s přenosem dat přes internet, jako je jejich šíření, ztráta nebo neoprávněný přístup.

6. Obsah obchodních podmínek je dostupný pro zákazníky zdarma na následující adrese https://www.rajpsuakocek.cz a https:/www.elektrickaohrada.cz J kde si zákazníci mohou kdykoliv zobrazit a vytisknout, a také prostřednictvím aplikace nebo v obchodech uvedených v části II odst. 14.

7. Prodávající informuje a zákazník bere na vědomí, že využívání internetového obchodu prostřednictvím webového prohlížeče nebo aplikace, včetně vytváření objednávek, stejně jako telefonický kontakt s ZSP, může být spojeno s nutností vynaložit náklady na připojení k internetu (za poplatek pro přenos dat) v souladu s tarifem poskytovatele služeb, kterého zákazník využívá.

8. Na otázky těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se vztahuje české právo, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ), zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (ZOS).

9. Volba českého práva na základě těchto obchodních podmínek nemá vliv na ochranu práv spotřebitele na základě ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou mezi prodávajícím a spotřebitelem, podle zákona aplikovatelného v případě neexistence této volby.

10. Kontaktní údaje prodávajícího:

 adresa pro doručování poštou:

Jitka Pivoňková

Jurkova 57

Rájec – Jestřebí 679 02